Sluiten
4-6 jaar 6-8 jaar
8-11 jaar 9-14 jaar
Sluiten


Sluiten
   

Waar gaan Silver en Joyce surfen?

Sluiten

In de week van 6 juni 2016 worden de winnaars bekend gemaakt. Heb je gewonnen? Dan ontvang je automatisch bericht.

Tot die tijd mag je zo vaak meedoen als je wilt.

Let op: het tijdsverschil tussen je inzendingen moet minimaal 2 uur bedragen om ze afzonderlijk te laten meedingen.

Surfie


HOME VOORWAARDEN
SpelenWeten
SpelenWeten
Voorwaarden

Algemene voorwaarden Surfsleutel 2017

1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Algemene Voorwaarden: de onderhavige bepalingen
Surfsleutel : Surfsleutel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda, onder KvK nummer 20125035 gevestigd aan de Watermolen 22, 4761GS te Zevenbergen.
Wederpartij  : de partij met wie Surfsleutel een opdracht en/of overeenkomst sluit, van welke aard en/of omvang dan ook inde breedste zin van het woord.

Toepasselijkheid voorwaarden
a) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, inhoud en nakoming – alles in de breedste zin van het woord- van elke tussen Surfsleutel en een Wederpartij te sluiten en/of gesloten offerte/overeenkomst, van welke aard en/of omvang dan ook.
b) Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk overeengekomen zijn.
c) Ingeval één of meer van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden uiteindelijk nietig of vernietigbaar zijn dan wel anderszins niet van toepassing (blijken te) zijn, zijn de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.
d) Surfsleutel heeft ten doel kinderen in het primair onderwijs en speciaal onderwijs zowel thuis en op school, een zo toegankelijk mogelijke en kindvriendelijk mogelijke speel -en leeromgeving op internet te bieden, waarbij zij geen zaken tegen komen waar kinderen in deze leeftijd niet mee geconfronteerd zouden moeten worden.
e) Surfsleutel wenst gelet op vorenstaande dan ook niet in associatie te worden gebracht door Wederpartij met zaken welke in strijd zijn met dit doel, denk hierbij aan bv. drugs, porno en misbruik van alcohol. Mocht de Wederpartij voorgaande niet nakomen, dan is Surfsleutel gerechtigd om de overeenkomst zonder enige mededeling of tussenkomst van (kanton)rechter te ontbinden. Daarnaast kan de Wederpartij verantwoordelijk worden gesteld voor enige gemaakte schade.
f) Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Surfsleutel worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Surfsleutel ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
 
2. Offerte
a) Indien een door Surfsleutel gedane offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de Wederpartij aanvaard, dan heeft Surfsleutel het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
b) Een offerte kan slechts schriftelijk worden aanvaard.
c) Offertes zijn gebaseerd op de informatie die door Wederpartij tot de offertedatum aan Surfsleutel is verstrekt. Wederpartij staat ervoor in dat alle voor de opzet en uitvoering van de offerte essentiële informatie aan Surfsleutel is verstrekt. Surfsleutel is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de juistheid en de volledigheid van de door de Wederpartij verstrekte informatie en het gebruik daarvan. Wederpartij vrijwaart Surfsleutel van eventuele aanspraken van derden die voortvloeien uit de onjuiste of onvolledige informatie die is verstrekt door Wederpartij. Latere wijzigingen in door Wederpartij verstrekte gegevens kunnen gevolgen hebben voor de geoffreerde of overeengekomen termijnen en prijzen.
d) Surfsleutel is niet aansprakelijk voor vertragingen, aanspraken e.d. die voortkomen uit de onjuist of onvolledig verstrekte informatie door derden.
e) Alle offerteprijzen zijn in euro’s exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

4. Een overeenkomst
a) Surfsleutel  is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar verbintenissen.
b) Indien op verzoek van de Wederpartij derden door Surfsleutel worden ingeschakeld, zal Surfsleutel bevoegd zijn de Wederpartij te vertegenwoordigen en, met uitsluiting van haarzelf, de Wederpartij te binden aan een met de betreffende derden gesloten overeenkomst. Wederpartij verstrekt hiervoor aan Surfsleutel een uitdrukkelijke schriftelijke machtiging waarin zij aangeeft zich aan de derden te hebben verbonden.

5. Betalingen
a) De Wederpartij dient te betalen binnen de overeengekomen termijn of, bij gebreke daarvan, de op de factuur vermelde termijn. Indien geen andere betalingstermijn is overeengekomen of vermeld, geschiedt de betaling door de Wederpartij binnen 14 dagen na factuurdatum.
b) Betaling geschiedt zonder korting of schuldvergelijking.
c) Surfsleutel is altijd gerechtigd de Wederpartij tussentijds en/of op basis van voorschotten te factureren dan wel zekerheid voor nakoming door de Wederpartij te verlangen.
d) Bij niet of niet tijdige betaling is de Wederpartij, zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is, vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening, over de nog openstaande bedragen een rente van 2 % cumulatief per maand verschuldigd.

6. Auteursrecht/ intellectuele eigendomsrechten
a) Het auteursrecht en alle andere rechten van intellectuele eigendom ontstaan door werkzaamheden en/of diensten verricht dan wel op materialen geleverd door Surfsleutel, zullen behoudens voor zover deze rechten aan de Wederpartij worden overgedragen, eigendom van het Surfsleutel of haar rechtverkrijgenden zijn. De Wederpartij zal slechts die rechten in licentie verwerven die nadrukkelijk en schriftelijk in een overeenkomst zijn vermeld.
b) Het is de Wederpartij uitdrukkelijk verboden zonder schriftelijke toestemming wijzigingen of aanpassingen aan te brengen in of aan zaken waarop intellectueel eigendom van het Surfsleutel rust.
c) Surfsleutel zal de Wederpartij vrijwaren tegen iedere actie van derden gebaseerd op de stelling dat het door Surfsleutel geleverde als zodanig inbreuk maakt op een in Nederland te handhaven recht van intellectuele eigendom. De in dit lid bedoelde vrijwaring vervalt wanneer de Wederpartij niet binnen 14 dagen nadat hij van een dergelijke actie van een derde kennis heeft genomen, die actie schriftelijk aan het Surfsleutel meldt. De Wederpartij zal alle relevante stukken onverwijld aan het Surfsleutel ter hand stellen. Surfsleutel zal uitsluitend gerechtigd zijn de wijze van verweer te bepalen en eventuele schikkingonderhandelingen te voeren.
d) De Wederpartij garandeert Surfsleutel dat (het uitvoeren van) een aan Surfsleutel verstrekte opdracht, de geleverde gegevens en materialen daarin begrepen, geen inbreuk maakt op enig subjectief recht van een derde, dan wel op enige andere rechtsregel. De Wederpartij vrijwaart Surfsleutel ter zake van enige actie van derden of van het bevoegd gezag ter zake. Tot de hier bedoelde rechten behoren onder meer rechten van intellectuele eigendom en rechten en verplichtingen voorkomend uit privacy, consumentenbescherming, fiscale regelgeving en mediarecht. Indien Surfsleutel reden heeft aan de rechtmatigheid van eventuele openbaarmaking en verveelvoudiging van door de Wederpartij aangeleverde gegevens te twijfelen, heeft zij het recht van de Wederpartij te verlangen dat deze tot tevredenheid van Surfsleutel aantoont gerechtigd te zijn tot bedoelde openbaarmaking en verveelvoudiging.
e) Elke overdracht van rechten in een overeenkomst geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat alle bedragen die de Wederpartij op grond van een overeenkomst aan Surfsleutel dient te voldoen, volledig zijn voldaan. Een verstrekte licentie vervalt indien de Wederpartij niet of niet tijdig aan haar verbintenissen voldoet.
f) De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website van Surfsleutel, waaronder programmatuur, zoekmethode, teksten en beelden berusten bij Surfsleutel. Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming vooraf van Surfsleutel, informatie te kopiëren en/of te bewerken.

7. Garantie
a) Surfsleutel staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en goede kwaliteit van de door haar geleverde goederen, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hiervoor en hierna volgende bepalingen is vermeld.
b) Met betrekking tot producten en diensten van derden is Surfsleutel tot geen verder garantie gehouden dan de garantie welke zij van derden heeft verkregen of welke de derden rechtstreeks aan de Wederpartij verleent.
c) Surfsleutel kan niet garanderen dat de haar geleverde goederen of verleende diensten ook het beoogde en gewenste effect zullen hebben.

8. Annulering
  Indien de Wederpartij een overeenkomst/ opdracht annuleert worden annuleringskosten in rekening gebracht. De annuleringkosten bedragen: 25% van het orderbedrag bij annulering binnen 2 maanden voor levering goederen of diensten, 50% van het orderbedrag bij annulering binnen 1 maand voor levering goederen of diensten, 100% van het orderbedrag bij annulering binnen 1 week voor levering goederen of diensten. Indien de wederpartij de order annuleert is hij bovendien gehouden tot het betalen van het reeds gepresteerde, vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de order.

9. Aansprakelijkheid en verzekeringen
a) Surfsleutel sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit of verband houdt met (de uitvoering van) een overeenkomst, met uitzondering van aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door opzet en “bewuste roekeloosheid” van tot de kring van leidinggevenden van Surfsleutel behorende medewerkers.
b) Mocht, onverminderd het in het voorgaande lid bepaalde, enige aansprakelijkheid van Surfsleutel worden aangenomen, dan is Surfsleutel ten hoogste aansprakelijk tot het bedrag dat onder de door Surfsleutel afgesloten bedrijfsverzekering voor vergoeding in aanmerking
komt. Onverminderd het voorgaande lid, is Surfsleutel nimmer voor een hoger bedrag aansprakelijk dan voor het bedrag dat Surfsleutel voor dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheidstelling betrekking heeft, dient te ontvangen.
c) De Wederpartij is aansprakelijk voor door hem of zijn medewerkers of door hem ingeschakelde derden veroorzaakte schade. De Wederpartij is gehouden ter zake een adequate verzekering af te sluiten.
d) De Wederpartij vrijwaart Surfsleutel ter zake van aanspraken van derden verband houdende met de opdracht veroorzaakt door hem of  zijn medewerkers of door hem ingeschakelde derden.
e) De aansprakelijkheid voor gederfde winst en alle andere economische of (in)directe (gevolg)schade wordt uitgesloten.

10. Ontbinding
a) Onverminderd haar bevoegdheden uit de wet kan Surfsleutel een overeenkomst ontbinden zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst wanneer:
- het faillissement van de Wederpartij wordt aangevraagd, dan weluitgesproken;
- de Wederpartij surseance van betaling aanvraagt, dan wel dat hem dit wordt verleend;
- de Wederpartij door beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen of een substantieel deel daarvan verliest;
- Surfsleutel gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de Wederpartij (tijdig) aan zijn verplichtingen te voldoen.
b) Door de ontbinding worden de vorderingen van Surfsleutel terstond opeisbaar.
c) Indien Surfsleutel ten tijde van een ontbinding gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is zij gerechtigd het reeds verrichte deel afzonderlijk te factureren en is de Wederpartij gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

11. Overmacht
a) Indien Surfsleutel aan een wezenlijk deel van haar verplichtingen niet kan voldoen en indien dit niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, in het verkeer gelden opvattingen of ingevolge deze voorwaarden voor haar rekening komt, is ieder der partijen, gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de Wederpartij gerechtigd is tot vergoeding van enige schade ter zake deze ontbinding. Het in de voorgaande volzin bepaalde vindt onder meer toepassing bij ziekte en/of afwezigheid van voor enige werkzaamheden cruciale medewerkers, apparatuur of faciliteiten of ingeval van stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, evenementen en dergelijke. Artikel 9.e is op een ontbinding op grond van dit artikel onverminderd van toepassing.
b) Surfsleutel kan zich ook op overmacht beroepen wanneer zij reeds in verzuim is.
c) Indien Surfsleutel ten tijde van de overmacht nog gedeeltelijk kan presteren is zij gerechtigd deze prestatie te verrichten en afzonderlijk te factureren, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

12. Algemene bepalingen
a) Op de (rechts)verhouding tussen Surfsleutel en de Wederpartij is Nederlands recht van toepassing.
b) Partijen zullen alle geschillen voortvloeiende uit een overeenkomst of offerte uitsluitend voorleggen aan de bevoegde (kanton)rechter te Breda, behoudens voor zover enige dwingendrechtelijke bepaling zich daartegen verzet.

Vertel het door
Contact Advertenties Ouders/Scholen Voorwaarden Cookies Disclaimer