Disclaimer

Disclaimer juni 2021

In deze disclaimer wordt verstaan onder:
 • De Surfsleutel/ deze website: kinderinternet www.surfsleutel.nl
 • de webpagina: iedere webpagina waarin wij een hyperlink naar deze disclaimer opnemen met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
 • wij/ons: Surfsleutel, de bevoegde uitgever van de webpagina;
 • gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
 • u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
 • de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
 • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
 1. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 2. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Wij spannen ons ervoor in de inhoud van de webpagina’s regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. De eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door ons worden aangebracht. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van aanvullingen en eventuele wijzigingen.
 3. Wij spannen ons ervoor in de inhoud van de websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen deze webpagina regelmatig te controleren. Ondanks alle constante zorg en aandacht die wij hieraan besteden is het mogelijk dat de informatie die hierop wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Surfsleutel aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites.
 4. Indien er wordt verwezen naar producten of diensten die zijn vervaardigd of worden geleverd door Surfsleutel of een ander bedrijf, is dit geen garantie dat dit product of die dienst te allen tijde beschikbaar is. Producten of diensten kunnen te allen tijde en zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd of verbeterd.
 5. Alle gegevens die door u aan Surfsleutel worden verstrekt, worden beschouwd als vertrouwelijke informatie en zullen door Surfsleutel niet kenbaar worden gemaakt aan derden, uitgezonderd wanneer dit nodig is voor het verlenen van services.
 6. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina ter beschikking stelt. Wij aanvaarden hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.
 7. Kinderinternet www.surfsleutel.nl is een interactieve website waarbij de inbreng van content in de vorm van stukjes tekst, verhalen, tekeningen en foto’s door kinderen en volwassenen gestimuleerd wordt. Als kinderen privacy gevoelige content aanleveren behoudt de redactie zich het recht voor om contact op te nemen met ouders/ opvoeders.
 8. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website verkregen is.
 9. U zult ons, onze werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.
 10. De informatie zoals opgenomen is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. De inhoud van deze website is niet gericht op gebruik door bezoekers in een ander land en/of jurisdictie dan Nederland. Deze disclaimer valt net als elke claim, gebaseerd op het gebruik van deze website, onder de wetgeving van Nederland. Alle partijen zullen zich schikken naar de exclusieve jurisdictie van de bevoegde rechtbank in Breda, Nederland.

In dit artikel volgt een niet uitputtende opsomming van inhoud die u in ieder geval niet ter beschikking mag stellen via deze website (waarbij geldt dat het ter uitsluitende beoordeling van ons is of bepaalde inhoud wel of niet is toegestaan):

 • Inhoud die discriminerend is ter zake uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst, of anders;
 • Inhoud die oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen;
 • Inhoud die leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen;
 • Inhoud die naar onze mening in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of een link bevat naar pornografisch materiaal of pornografische websites, of pornografisch of erotisch materiaal bevat;
 • Inhoud waarin persoonlijke gegevens van minderjarigen worden opgevraagd en/of waarin persoonlijke gegevens van anderen ter beschikking worden gesteld;
 • Inhoud waarmee het plegen van illegale activiteiten wordt bevorderd of gepleegd;
 • Inhoud waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of waarmee enige andere rechten van ons of derden worden geschonden;
 • Inhoud waarbij kettingbrieven, junk mail of spamming betrokken zijn en/of; waarbij wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie wordt opgevraagd voor commerciële of illegale doeleinden;
 • Inhoud waarmee zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming commerciële activiteiten zijn gemoeid, zoals advertenties, loterijen, wedstrijden, of piramide spelen;
 • Inhoud waarin een foto of beeltenis is opgenomen van een andere persoon zonder diens toestemming;
 • Inhoud die in strijd is met enige wet, regeling, verordening, andere toepasselijke regelgeving of deze disclaimer.
 • Een website of banner (en de achterliggende/bijbehorende website) mag niet in strijd zijn met de doelstellingen van Surfsleutel, zie doelstellingen.
 • Binnen de achterliggende website van een banner mogen geen zaken opgenomen zijn die in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden en disclaimer van deze website.
 • Binnen de achterliggende website van een banner mag geen mogelijk zijn opgenomen waardoor de gebruikers van de Surfsleutel vrij op het internet kunnen surfen. Bijvoorbeeld door het opnemen van een zoekmachine die zoekt buiten de content van de betreffende website.
 • Binnen de websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen mogen geen mogelijkheden zijn opgenomen waardoor de gebruikers van de Surfsleutel vrij op het internet kunnen surfen. Bijvoorbeeld door het opnemen van een zoekmachine die zoekt buiten de content van de betreffende website.

Wij behouden ons het recht voor om bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de dienstverlening te beëindigen en te weigeren om diensten aan u te verlenen, in het bijzonder – maar niet daartoe beperkt – indien:

 • u handelt in strijd met deze disclaimer;
 • wij van mening zijn dat uw handelingen schade of aansprakelijkheid aan uzelf, aan andere gebruikers of aan ons kunnen toebrengen.

Wij zullen hiervoor in geen geval aansprakelijk zijn.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen.

Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.

U zult ons, onze werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

© mr. F.J. Van Eeckhoutte, ICT/IE-advocaat, Amersfoort, www.vaneeckhoutteadvocaten.nl

Algemene voorwaarden Surfsleutel juni 2021

1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Algemene Voorwaarden: de onderhavige bepalingen
Sleutelen aan je toekomst: Kinderinternet de Surfsleutel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda, onder KvK nummer 70067236 gevestigd aan de Noordhaven 98, 4761DC te Zevenbergen.
Wederpartij  : de partij met wie Surfsleutel een opdracht en/of overeenkomst sluit, van welke aard en/of omvang dan ook inde breedste zin van het woord.

Toepasselijkheid voorwaarden
a) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, inhoud en nakoming – alles in de breedste zin van het woord- van elke tussen Surfsleutel en een Wederpartij te sluiten en/of gesloten offerte/overeenkomst, van welke aard en/of omvang dan ook.
b) Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk overeengekomen zijn.
c) Ingeval één of meer van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden uiteindelijk nietig of vernietigbaar zijn dan wel anderszins niet van toepassing (blijken te) zijn, zijn de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.
d) Surfsleutel heeft ten doel kinderen in het primair onderwijs en speciaal onderwijs zowel thuis en op school, een zo toegankelijk mogelijke en kindvriendelijk mogelijke speel -en leeromgeving op internet te bieden, waarbij zij geen zaken tegen komen waar kinderen in deze leeftijd niet mee geconfronteerd zouden moeten worden.
e) Surfsleutel wenst gelet op vorenstaande dan ook niet in associatie te worden gebracht door Wederpartij met zaken welke in strijd zijn met dit doel, denk hierbij aan bv. drugs, porno en misbruik van alcohol. Mocht de Wederpartij voorgaande niet nakomen, dan is Surfsleutel gerechtigd om de overeenkomst zonder enige mededeling of tussenkomst van (kanton)rechter te ontbinden. Daarnaast kan de Wederpartij verantwoordelijk worden gesteld voor enige gemaakte schade.
f) Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Surfsleutel worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Surfsleutel ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2. Offerte
a) Indien een door Surfsleutel gedane offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de Wederpartij aanvaard, dan heeft Surfsleutel het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
b) Een offerte kan slechts schriftelijk worden aanvaard.
c) Offertes zijn gebaseerd op de informatie die door Wederpartij tot de offertedatum aan Surfsleutel is verstrekt. Wederpartij staat ervoor in dat alle voor de opzet en uitvoering van de offerte essentiële informatie aan Surfsleutel is verstrekt. Surfsleutel is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de juistheid en de volledigheid van de door de Wederpartij verstrekte informatie en het gebruik daarvan. Wederpartij vrijwaart Surfsleutel van eventuele aanspraken van derden die voortvloeien uit de onjuiste of onvolledige informatie die is verstrekt door Wederpartij. Latere wijzigingen in door Wederpartij verstrekte gegevens kunnen gevolgen hebben voor de geoffreerde of overeengekomen termijnen en prijzen.
d) Surfsleutel is niet aansprakelijk voor vertragingen, aanspraken e.d. die voortkomen uit de onjuist of onvolledig verstrekte informatie door derden.
e) Alle offerteprijzen zijn in euro’s exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

4. Een overeenkomst
a) Surfsleutel  is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar verbintenissen.
b) Indien op verzoek van de Wederpartij derden door Surfsleutel worden ingeschakeld, zal Surfsleutel bevoegd zijn de Wederpartij te vertegenwoordigen en, met uitsluiting van haarzelf, de Wederpartij te binden aan een met de betreffende derden gesloten overeenkomst. Wederpartij verstrekt hiervoor aan Surfsleutel een uitdrukkelijke schriftelijke machtiging waarin zij aangeeft zich aan de derden te hebben verbonden.

5. Betalingen
a) De Wederpartij dient te betalen binnen de overeengekomen termijn of, bij gebreke daarvan, de op de factuur vermelde termijn. Indien geen andere betalingstermijn is overeengekomen of vermeld, geschiedt de betaling door de Wederpartij binnen 14 dagen na factuurdatum.
b) Betaling geschiedt zonder korting of schuldvergelijking.
c) Surfsleutel is altijd gerechtigd de Wederpartij tussentijds en/of op basis van voorschotten te factureren dan wel zekerheid voor nakoming door de Wederpartij te verlangen.
d) Bij niet of niet tijdige betaling is de Wederpartij, zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is, vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening, over de nog openstaande bedragen een rente van 2 % cumulatief per maand verschuldigd.

6. Auteursrecht/ intellectuele eigendomsrechten
a) Het auteursrecht en alle andere rechten van intellectuele eigendom ontstaan door werkzaamheden en/of diensten verricht dan wel op materialen geleverd door Surfsleutel, zullen behoudens voor zover deze rechten aan de Wederpartij worden overgedragen, eigendom van het Surfsleutel of haar rechtverkrijgenden zijn. De Wederpartij zal slechts die rechten in licentie verwerven die nadrukkelijk en schriftelijk in een overeenkomst zijn vermeld.
b) Het is de Wederpartij uitdrukkelijk verboden zonder schriftelijke toestemming wijzigingen of aanpassingen aan te brengen in of aan zaken waarop intellectueel eigendom van het Surfsleutel rust.
c) Surfsleutel zal de Wederpartij vrijwaren tegen iedere actie van derden gebaseerd op de stelling dat het door Surfsleutel geleverde als zodanig inbreuk maakt op een in Nederland te handhaven recht van intellectuele eigendom. De in dit lid bedoelde vrijwaring vervalt wanneer de Wederpartij niet binnen 14 dagen nadat hij van een dergelijke actie van een derde kennis heeft genomen, die actie schriftelijk aan het Surfsleutel meldt. De Wederpartij zal alle relevante stukken onverwijld aan het Surfsleutel ter hand stellen. Surfsleutel zal uitsluitend gerechtigd zijn de wijze van verweer te bepalen en eventuele schikking onderhandelingen te voeren.
d) De Wederpartij garandeert Surfsleutel dat (het uitvoeren van) een aan Surfsleutel verstrekte opdracht, de geleverde gegevens en materialen daarin begrepen, geen inbreuk maakt op enig subjectief recht van een derde, dan wel op enige andere rechtsregel. De Wederpartij vrijwaart Surfsleutel ter zake van enige actie van derden of van het bevoegd gezag ter zake. Tot de hier bedoelde rechten behoren onder meer rechten van intellectuele eigendom en rechten en verplichtingen voorkomend uit privacy, consumentenbescherming, fiscale regelgeving en mediarecht. Indien Surfsleutel reden heeft aan de rechtmatigheid van eventuele openbaarmaking en verveelvoudiging van door de Wederpartij aangeleverde gegevens te twijfelen, heeft zij het recht van de Wederpartij te verlangen dat deze tot tevredenheid van Surfsleutel aantoont gerechtigd te zijn tot bedoelde openbaarmaking en verveelvoudiging.
e) Elke overdracht van rechten in een overeenkomst geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat alle bedragen die de Wederpartij op grond van een overeenkomst aan Surfsleutel dient te voldoen, volledig zijn voldaan. Een verstrekte licentie vervalt indien de Wederpartij niet of niet tijdig aan haar verbintenissen voldoet.
f) De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website van Surfsleutel, waaronder programmatuur, zoekmethode, teksten en beelden berusten bij Surfsleutel. Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming vooraf van Surfsleutel, informatie te kopiëren en/of te bewerken.

7. Garantie
a) Surfsleutel staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en goede kwaliteit van de door haar geleverde goederen, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hiervoor en hierna volgende bepalingen is vermeld.
b) Met betrekking tot producten en diensten van derden is Surfsleutel tot geen verder garantie gehouden dan de garantie welke zij van derden heeft verkregen of welke de derden rechtstreeks aan de Wederpartij verleent.
c) Surfsleutel kan niet garanderen dat de haar geleverde goederen of verleende diensten ook het beoogde en gewenste effect zullen hebben.

8. Annulering
Indien de Wederpartij een overeenkomst/ opdracht annuleert worden annuleringskosten in rekening gebracht. De annuleringkosten bedragen: 25% van het orderbedrag bij annulering binnen 2 maanden voor levering goederen of diensten, 50% van het orderbedrag bij annulering binnen 1 maand voor levering goederen of diensten, 100% van het orderbedrag bij annulering binnen 1 week voor levering goederen of diensten. Indien de wederpartij de order annuleert is hij bovendien gehouden tot het betalen van het reeds gepresteerde, vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de order.

9. Aansprakelijkheid en verzekeringen
a) Surfsleutel sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit of verband houdt met (de uitvoering van) een overeenkomst, met uitzondering van aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door opzet en “bewuste roekeloosheid” van tot de kring van leidinggevenden van Surfsleutel behorende medewerkers.
b) Mocht, onverminderd het in het voorgaande lid bepaalde, enige aansprakelijkheid van Surfsleutel worden aangenomen, dan is Surfsleutel ten hoogste aansprakelijk tot het bedrag dat onder de door Surfsleutel afgesloten bedrijfsverzekering voor vergoeding in aanmerking
komt. Onverminderd het voorgaande lid, is Surfsleutel nimmer voor een hoger bedrag aansprakelijk dan voor het bedrag dat Surfsleutel voor dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheidstelling betrekking heeft, dient te ontvangen.
c) De Wederpartij is aansprakelijk voor door hem of zijn medewerkers of door hem ingeschakelde derden veroorzaakte schade. De Wederpartij is gehouden ter zake een adequate verzekering af te sluiten.
d) De Wederpartij vrijwaart Surfsleutel ter zake van aanspraken van derden verband houdende met de opdracht veroorzaakt door hem of  zijn medewerkers of door hem ingeschakelde derden.
e) De aansprakelijkheid voor gederfde winst en alle andere economische of (in)directe (gevolg)schade wordt uitgesloten.

10. Ontbinding
a) Onverminderd haar bevoegdheden uit de wet kan Surfsleutel een overeenkomst ontbinden zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst wanneer:
– het faillissement van de Wederpartij wordt aangevraagd, dan wel uitgesproken;
– de Wederpartij surseance van betaling aanvraagt, dan wel dat hem dit wordt verleend;
– de Wederpartij door beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen of een substantieel deel daarvan verliest;
– Surfsleutel gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de Wederpartij (tijdig) aan zijn verplichtingen te voldoen.
b) Door de ontbinding worden de vorderingen van Surfsleutel terstond opeisbaar.
c) Indien Surfsleutel ten tijde van een ontbinding gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is zij gerechtigd het reeds verrichte deel afzonderlijk te factureren en is de Wederpartij gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

11. Overmacht
a) Indien Surfsleutel aan een wezenlijk deel van haar verplichtingen niet kan voldoen en indien dit niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, in het verkeer gelden opvattingen of ingevolge deze voorwaarden voor haar rekening komt, is ieder der partijen, gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de Wederpartij gerechtigd is tot vergoeding van enige schade ter zake deze ontbinding. Het in de voorgaande volzin bepaalde vindt onder meer toepassing bij ziekte en/of afwezigheid van voor enige werkzaamheden cruciale medewerkers, apparatuur of faciliteiten of ingeval van stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, evenementen en dergelijke. Artikel 9.e is op een ontbinding op grond van dit artikel onverminderd van toepassing.
b) Surfsleutel kan zich ook op overmacht beroepen wanneer zij reeds in verzuim is.
c) Indien Surfsleutel ten tijde van de overmacht nog gedeeltelijk kan presteren is zij gerechtigd deze prestatie te verrichten en afzonderlijk te factureren, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

12. Algemene bepalingen
a) Op de (rechts)verhouding tussen Surfsleutel en de Wederpartij is Nederlands recht van toepassing.
b) Partijen zullen alle geschillen voortvloeiende uit een overeenkomst of offerte uitsluitend voorleggen aan de bevoegde (kanton)rechter te Breda, behoudens voor zover enige dwingendrechtelijke bepaling zich daartegen verzet.