De Koninklijke Marine

 • AFDRUKKEN
 • VERSTUREN

Vlooteenheden

De schepen bij de marine heten ook wel vlooteenheden. Er zijn 3 categorieën vlooteenheden: grote bovenwatereenheden, kleine bovenwatereenheden en onderwatereenheden.

Zijner Majesteits

Als schepen bij de marine in dienst komen, krijgen ze de toevoeging Zr.Ms. (Zijner Majesteits) voor hun naam. Ze varen voor de koning. Als het staatshoofd geen koning is maar een koningin, krijgen alle schepen de toevoeging Hr.Ms. (Harer Majesteits).

Waar komt de naam van een schip vandaan?

Schepen zijn vernoemd naar historische personen, zeehelden en steden of provincies. Bijvoorbeeld:

 • De fregatten Van Speijk, Tromp en De Ruyter dragen de naam van een Nederlandse zeeheld. Het Joint logistic Support Schip heeft de naam Karel Doorman en zeeheld Johan de Witt ziet zijn naam terug op een amfibisch transportschip.
 • Het luchtverdedigings- en commandofregat De Zeven Provinciën is vernoemd naar het vlaggenschip van admiraal De Ruyter (1607-1676).
 • De mijnenjagers zijn vernoemd naar kleine en middelgrote steden in Nederland.
 • De patrouilleschepen dragen de naam van Nederlandse provincies

Wat betekent de letter op de boeg van een schip?

Schepen van NAVO-landen worden aangeduid met een letter, gevolgd door een cijfercombinatie. De letter:

 • F staat voor fregat;
 • M staat voor mijnenbestrijdingsvaartuig;
 • L staat voor landingsvaartuig;
 • P staat voor patrouilleschip;
 • A staat voor auxiliary ofwel hulpschip, zoals de bevoorradingsschepen;

Y is gebruikelijk voor sleepboten

Grote bovenwatereenheden

De marine heeft de volgende grote bovenwatereenheden:

 • 6 fregatten, waaronder 2 multipurpose fregatten en 4 luchtverdedigings- en commandofregatten;
 • 2 amfibische transportschepen, ook wel landing platform docks (LPD's) genoemd;
 • 1 logistiek ondersteuningsschip;
 • 4 patrouillevaartuigen, ook wel Ocean-going Patrol Vessels (OPV's) genoemd.

Kleine bovenwatereenheden

De marine heeft de volgende kleine bovenwatereenheden:

 • 6 mijnenbestrijdingsvaartuigen;
 • 2 hydrografische opnemingsvaartuigen;
 • 1 torpedowerkschip;
 • 1 ondersteuningsvaartuig in het Caribisch gebied;
 • 1 zeilend opleidingsschip;
 • 1 marine opleidingsvaartuig;
 • 4 duikvaartuigen.
 • Onderwatereenheden

De marine heeft de volgende onderwatereenheden:

 • 4 onderzeeboten van de Walrus-klasse.

Taken marine

In Nederland en in het buitenland helpt de marine bij crisisbeheersingsoperaties, humanitaire hulpoperaties en rampen. Het krijgsmachtdeel kan zelfstandig operaties uitvoeren. Optreden kan ook samen met de landmacht, luchtmacht, marechaussee en met buitenlandse bondgenoten.

Veiligheid op zee

Door scheepvaartroutes en knooppunten op zee te beveiligen is ongehinderde handel en veilig transport mogelijk. De marine bestrijdt bijvoorbeeld drugstransporten, piraterij, mensensmokkel, wapensmokkel en terreur. Marineschepen varen daarvoor patrouilles, leggen blokkades en voeren boardingoperaties uit.

De onderzeeboten beveiligen wereldwijd zeegebieden en verzamelen inlichtingen. Dichter bij huis ruimt de marine explosieven op zee en in havens. Ook redt ze drenkelingen en controleert de kustwateren.

Veiligheid vanuit zee

Eenheden van de marine kunnen vanuit zee op het land worden ingezet en zelfstandig landoperaties uitvoeren of ondersteunen. Ze doen dit onder meer door:

 • de aanvoer van militairen, voertuigen, munitie, voeding en water;
 • het geven van medische en humanitaire hulp;
 • verzamelen van inlichtingen met onder meer geavanceerde sensoren;
 • het geven van vuursteun.

Op zee kan de marine hiervoor ook een basis inrichten. Vanuit deze basis kan een commandant het bevel voeren over een operatie. Zo’n basis op zee is helemaal zelfvoorzienend met eigen medische voorzieningen, helikopters, landingsvaartuigen en technische ondersteuning.

Marine in Nederland

In Nederland levert het oudste krijgsmachtdeel een belangrijke maatschappelijke bijdrage. De marine:

 • beschermt en verdedigt het Nederlands grondgebied;
 • ondersteunt de kustwacht en voert zoek- en reddingsacties uit;
 • bestrijdt terrorisme op en onder water;
 • ruimt niet-ontplofte explosieven op zee en in havengebieden;
 • levert duikexpertise en duikmedische assistentie;
 • verricht hydrografische metingen voor het maken van zeekaarten;
 • ondersteunt de civiele autoriteiten bij onder meer natuurrampen of het zoeken naar vermiste personen;
 • In het Caribisch gebied beschermt de marine het grondgebied en de wateren van het Koninkrijk der Nederlanden.

Om deze taken uit te voeren zijn daar permanent marineschepen en marinierseenheden aanwezig.

Geschiedenis marine

Nederland is sinds jaar en dag een maritieme handelsnatie. De marine beveiligt al eeuwen het Nederlandse zeegebied, kustgebieden, havens en scheepvaartroutes. In het bijzonder beschermt de marine de internationale handelsvloot. Ook in de huidige tijd beschermen vloot en mariniers nog altijd Nederlandse koopvaardijschepen tegen piraterij. Verder speelt de marine een belangrijke rol op het gebied van maritieme vernieuwing.

Begin van de marine

Sinds 8 januari 1488 heeft Nederland formeel permanent een georganiseerde zeemacht. Toen besloot de Habsburgse keizer Maximiliaan I tot de Ordonnantie op de Admiraliteit. Hij had in die periode feitelijk de macht over de Nederlanden. Ruim 3 eeuwen later gaf Koning Willem I de marine een koninklijke status. Dat was in 1813.

17e en 18e eeuw

In de 17e en 18e eeuw opereerde de marine vooral in Europese wateren. Het verdedigde de onafhankelijkheid van de Republiek. En beschermde de vissersvloot en handelsvloot tegen piraten en aanvallen door vijandige schepen.

De taken van de Nederlandse marine pasten zich sinds die tijd steeds aan de (inter)nationale veiligheidssituatie aan.

19e en 20e eeuw

Vanaf de 19e eeuw tot aan de Tweede Wereldoorlog was het grootste deel van de Koninklijke Marine actief in Nederlands-Indië. Dit veranderde nadat Nederlands-Indië in 1949 onafhankelijk werd. De marine vertrok in 1962 ook uit Nederlands Nieuw-Guinea. Voortvloeiend uit eerdere internationale samenwerking ging het krijgsmachtdeel na de Tweede Wereldoorlog voortdurend samenwerken in NAVO-verband. NAVO-eskaders beveiligden scheepvaartroutes op de Atlantische Oceaan en in de Middellandse Zee. Gezamenlijk ging de vloot de strijd aan tegen de onderzeebootdreiging vanuit de landen van het Warschaupact.

Na val Berlijnse Muur

In 1989 viel de Berlijnse Muur en in 1991 kwam een einde aan het Warschaupact. Daarmee verdween de militaire dreiging van Oost-Europese communistische landen gericht op de westerse kapitalistische landen. De Nederlandse regering bekeek opnieuw wat de rol moest zijn van de krijgsmacht.

De belangrijkste taken werden:

 • verdedigen van Nederland, inclusief het Caribisch gebied. En van de landen die bondgenoot zijn;
 • beschermen van de internationale rechtsorde;
 • ondersteunen van civiele overheden, binnen en buiten Nederland. Bijvoorbeeld door hulp bij rampenbestrijding, vredeshandhaving en opbouwwerk.

Marine werkt wereldwijd

Ook de Koninklijke Marine paste zich aan deze taken aan. Marineschepen kunnen wereldwijd militairen en materieel vervoeren en inzetten. Omdat 90% van alle landen ter wereld grenst aan zee, kan de marine bijna ieder operatiegebied ongehinderd naderen. Voor het gebruik van de open zeeën is namelijk geen toestemming nodig van andere landen. Marineschepen dienen daarom ook als drijvende bases voor helikopters en landingsvaartuigen. Verder zijn ze bij uitstek inzetbaar als logistiek steunpunt en als communicatiecentrum.

bron: www.defensie.nl